Shinohara66IIP, ano 1993

Shinohara66IIP, ano 1993

Ano: 1993

Formato: 48x66